عملكرد دفتر حوزه معاونت دانشجويي


1-    پيگيري ونظارت براجراي مصوبات هيأت رييسه
2-    جلسات مكرر با حوزه هاي امور دانشجويي، اداره خوابگاه، تغذيه ، تربيت بدني وبهداشت و درمان و نظارت مستمر بر عملكرد آنها
3-    نظارت مستمر بر روند اجراي خوابگاه در حال احداث و تلاش براي به بهره برداري رسيدن آن در شهريور 94
4-    حضور در جلسات معاونين دانشجويي منطقه 8 و تلاش در اجراي مصوبات آن جلسات
5-    شركت در جلسات كميسيون دانشجويي استان لرستان و پيگيري مصوبات آنها
6-    تلاش درجهت فعال نمودن بخش خصوصي در بخش هاي خدمات دانشجويي از جمله خوابگاه هاي خصوصي و رستوران هاي آزاد در داخل سايت دانشگاه و مذاكرات اوليه با چند نفر در اين خصوص
7-    تلاش وعقد قرارداد جهت احيا زمين چمن فوتبال دانشكده كشاورزي در تابستان 94
8-    تعمير اساسي سالن ورزشي امام علي (ع) و سالن ورزشي خوابگاه وليعصر (عج)
9-    جلسه با معاون دانشجويي وزارت علوم وتحليل مسائل دانشجويي دانشگاه و قول مساعد ايشان جهت كمك براي تعمير و تجهيزات حوزه هاي خوابگاه و تغذيه
10-    جلسات مكرر جهت اصلاح وضعيت سرويس هاي نقليه
11-    برگزاري منظم جلسات كميسيون موارد خاص و انضباطي
12-    شركت در جلسات خارج دانشگاه با دستور رياست دانشگاه
تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد