معرفی اداره امور خوابگاه‌ها

اداره امور خوابگاه (سرا) های دانشگاه لرستان یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که وظیفه برنامه ریزی؛ نظارت بر نحوه صحیح و ضابطه مند «اسکان»  دانشجویان غیربومی را در کلیه مقاطع تحصیلی برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند.