مرکز بهداشت

2_001_19687

دکتر سعید دارابی

سرپرست مرکز بهداشت رشته تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی شماره تماس ۰۶۶-۳۳۱۲۰۴۰۹

۱- نظارت بر بهداشت سلف سرویسها ، خوابگاهها ، رستورانها و سایر اماکن دانشگاه و ارائه گزارش به مسئولین و پیگیری رفع مشکلات.

۲- کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه .

۳- بازدید از آزمایشگاهها از نظر وضعیت بهداشت محیط.

۴- کنترل کیفیت آب شرب و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب و انتقال به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب و اخذ نتایج.

۵- نظارت برتاسیسات آب ، مخازن آب شرب ، کنترل ایمنی اتاقک های کلریناتور گازی و پیگیری گندزدایی و تصفیه آب شرب .

۶- تست کلر آزاد باقی مانده بر روی آب شرب و ثبت نتایج.

۷- نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و همچنین کنترل وضعیت بهداشتی جایگاههای موقت زباله.

۸- اجرای عملیات کاربرد سموم در خوابگاههای دانشجویی و سایر اماکن دانشگاهی .

۹- نظارت بر سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب (سپتیک ها ) و ارائه پیشنهادات لازم.

۱۰- ارائه دستو العمل های بهداشتی وزارت بهداشت به واحد تنظیم قراردادهای سلف سرویس، خدمات،نانوایی و بوفه ها.

۱۱- ارتباط با ارگانها و سازمانهای دولتی به جهت حل برخی مشکلات بهداشتی مشترک .