مجتمع خوابگاهی فاطمیه

مجتمع خوابگاهی‌ فاطمیه ‌درسال‌1368 با‌زير‌بناي3330 متر‌مربع ‌در‌سه بلوک ساخته شد که هر بلوک دارای 3طبقه، و 77 اتاق می باشد. این خوابگاه با ظرفیت 390 نفر دانشجوي‌ دختردر داخل شهر خرم آباد قرار‌دارد. این خوابگاه مجهز به نمازخانه، سالن مطالعه ، سرویس آشپزخانه و اینترنت پرسرعت می باشد.