اداره رفاه و خدمات دانشجویی

ماسوری_37873

محسن ماسوری

رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی رشته تحصیلی کارشناس آسیب شناسی اجتماعی شماره تماس ۰۶۶-۳۳۱۲۰۰۹۶

ماموریت

اهداف کلی

    • ارتقا ورزش قهرمانی دانشگاه لرستان؛
    • گسترش ورزش همگانی دربین کارکنان و دانشجویان دانشگاه لرستان ؛
    • نگهداری از فضاهای ورزشی دانشگاه لرستان و گسترش آن‌ها.