کارکنان اداره تربیت بدنی

66e07d66-1371-4a36-9d3d-da2c701e8286

عبدالرضا سپهوند

سرپرست اماکن ورزشی دانشگاه لرستان مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳
925ccf82-ed1a-48a3-8f36-42c429d99ea6

بهمن محمدی

سرپرست مجموعه ورزشی دانشکده کشاورزی مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

احسان احمدی

معاون اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمد رحمتی

کارشناس ورزشی برادران مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمد قاسمی

کارشناس ورزشی برادران مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

دکتر آذر تیموری طولابی

سرپرست مجموعه ورزشی خوابگاه ولیعصر(عج) مدرک تحصیلی دکترا تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

محمد بازگیر

خدمات اماکن ورزشی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳