1-    پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه به تعداد 1545نفر به مبلغ 5598625000 ریال.
2-    پرداخت وام مسکن به تعداد 494 و نفر  و به مبلغ 2160250000 ریال.
3-    پرداخت وام ضروری به تعداد 173 نفر از دانشجویان روزانه به مبلغ 408798000 ریال.
4-    پرداخت وام ودیعه مسکن به تعداد 52 نفر از دانشجویان متاهل روزانه به مبلغ 1573753000 ریال.
5-    پرداخت وام شهریه به تعداد 84 نفر از دانشجویان نوبت دوم به مبلغ 226270000 ریال.
6-    پرداخت وام حج و عتبات عالیات به تعداد 6 نفربه مبلغ 30000000 ریال.
7-    پرداخت وام تغذیه به تعداد 152 نفربه مبلغ 187200000 ریال.
8-    پرداخت وام ضروری متون تخصصی به تعداد 32 نفردبه مبلغ 156000000 ریال.
9-    پرداخت وام تحصیلی ممتازو نمونه به تعداد یک نفر و به مبلغ 8500000 ریال.
10-    پرداخت وام ویژه دکتری مرحله اول به تعداد 22 نفر و به مبلغ 330000000 ریال.
11-    ارسال اطلاعات وام ویزه دکتری مرحله دوم به تعداد 36 نفر وبه مبلغ 540000000 ریال.
12-    پرداخت وام ازدواج به تعداد 42 نفر و به مبلغ 63000000 ریال .
13-تسویه حساب دانشجویان از تاریخ 93/10/24 الی 93/3/21 انتقالی 46 نفر، پرداخت نقدی 440 نفر، انصراف از ادامه تحصیل 65 نفر،  اخراجی 18 نفر، 450 نفر فارغ التحصیلانی که دفترچه اقساط دریافت نموده اند، 21 نفر دانشجوی مهمان.
14-عدم بضاعت جهت 10٪  پرداخت وام و صدور دفترچه قسط 11 نفر .
15-معرفی 12 نفر از دانشجویان حادثه دیده به شرکت بیمه ایران جهت دریافت غرامت ناشی از حادثه
16- معرفی 2 نغر از بازماندگان دانشجویان فوت شده جهت دریافت غرامت ناشی از فوت به بیمه ایران.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد