دکتر کورش امرایی

دکتری تخصصی روانشانسی از دانشگاه تهران 

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی

amraei.k@lu.ac.ir

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد