گزارش عملکرد شورای انضباطی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 1395-1394


1-    تعداد کل تخلفات واصله   150 مورد


2-    تعداد تخلفات منجر به تعهد و تذکر که حکمی برای آنها صادر نشده است  30 مورد


3-    تعداد احکام قطعی صادر شده 114  مورد


4-    تعداد احکام قطعی صادر شده مربوط به تخلفات آموزشی 40 مورد


5-    تعداد احکام قطعی صادر شده مربوط به تخلفات اخلاقی  8  مورد  


6-    تعداد احکام قطعی صادر شده مربوط به تخلفات آموزشی  40 مورد


7-    تعداد احکام قطعی صادر شده مربوط به دانشجویان دارای محرومیت حداقل دو نیمسال(دو نیمسال به بالا)  1 مورد 


8-    تعداد تخلفات واصل شده ای که در بازه زمانی مدنظر مورد بررسی نگرفته است 10 مورد  

 

 

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد