1-    خرید تجهیزات مورد نیاز سلف سرویس جهت پخت و توزیع غذا در ماه مبارک رمضان
2-    تنظیم و اجرای برنامه ی غذای ماه مبارک رمضان و نظارت بر پخت و توزیع آن در خوابگاهها با همکاری شورا صنفی دانشگاه
3-    اجرای برنامه هماهنگ پخت و توزیع غذا در کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه لرستان
4-    برگزاری جلسات با حضور اعضای شورای صنفی دانشگاه و تعامل در خصوص پخت و توزیع غذا
5-    پذیرایی از دانشجویان مصاحبه ی دکتری
6-    همکاری جهت برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی دانشجویان
7-    آماده سازی اسناد و مدارک مناقصه طبخ و توزیع غذا برای سال تحصیلی 96-1395
8-    واریز وام تغذیه تعداد 247 نفر از دانشجویان به مبلغ 426213000 ریال
9-    افزایش اعتبار اینترنتی به مبلغ 1438455396 ریال
10-    افزایش اعتبار فیش به مبلغ 3601500 ریال
11-    افزایش اعتبار کارت تردد نقلیه 7583 نفر به مبلغ 378520000 ریال
12-    تسویه حساب تعداد 308 نفر از دانشجویان
13-    تنظیم و ارسال صورت وضعیت شرکت طبخ و توزیع غذا

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد