1-    اسکان تعداد 82نفر دانشجوی کارشناسی پسر 
2-    اسکان تعداد 8 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد پسر
3-    اسکان تعداد 2 نفر دانشجوی دکترا تخصصی پسر
4-    دریافت مبلغ 2/988/084/961ریال بابت اجاره بها خوابگاه ( بیش از 62درصد تاکنون 95/4/5)
5-    صدور مجوز تسویه حساب از سیستم گلستان برای190نفر از دانشجویان فارغ التحصیل

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد