عملکردواحد بهداشت محیط

بهداشت آب :
 سایت مرکزی دانشگاه لرستان با مصرف سرانه متوسط آب شرب500 متر مکعب درروز ومصرف فضای سبز حدودا" 800 متر مکعب در روز در مجموع دارای 3 حلقه چاه می باشد که کل آب مصرفی شرب وفضای سبز ازطریق این دو حلقه چاه تامین می گردد.این مجموعه دارای دو مخزن می باشد که مخزن جدید با حجم 2500متر مکعب ودوقلوجهت تامین آب شرب و مخزن قدیم با حجم 800 متر مکعب جهت تامین آب فضای سبز می باشد .


نظارت بر آب شرب:
1-بازدید هفتگی از چاههای آب و تجهیزات کلریناتور با حضور یک نیروی تاسیساتی و رفع نواقص احتمالی .

 

زمان بازدید

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دی

 

بهمن

 

اسفند

 

تعداد بازدید

10

5

8

6

5

8


 

2-نمونه برداری از آب شرب دانشگاه و انتقال آن به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب به صورت ماهانه .


نوع آزمایش

تعداد نمونه منتقله

آزمایشگاه

 میکروبی MPN

6

شرکت آب و فاضلاب


 

-تعداد نمونه ها مطابق استاندارد وبراساس جمعیت زیر 5000 نفر یک نمونه در ماه تعیین گردید.
 -
MPNدر تمامی آزمایشات منفی گزارش گردید.


3-تست کلر در محل چاه ها ،مخازن و شبکه آب.
زمان

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تعداد موارد کلر سنجی

30

30

30

30

30

30

6-شست وشوی مخزن آب شرب 2500متر مکعبی سایت مرکزی توسط نیروهای تاسیسات وخدمات

 

 


4-  بازدید از تجهیزات آبرسانی و مخزن آ ب  دانشکده کشاورزی و انجام تست کلر.


نظارت بر سلف سرویسها:
1-بازدید سلف سرویس کمالوند براساس آیین نامه ماده 13 به صورت روزانه و ارائه گزارش.


 


جدول تعداد بازدید های به عمل آمده از سلف سرویس کمالوند و کشاورزی.


 

     زمان  

       

 

سلف 

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دی

 

بهمن

 

اسفند

 

سایت مرکزی

 

30

 

30

 

30

 

20

 

10

 

25

 

کشاورزی

 

4

 

4

 

4

 

2

 

1

 

4

 

جمع

 

 

34

 

34

 

34

 

22

 

11

 

29

 


فضای توزیع غذا در سلف سرویس مرکزی


2-آموزش چهره به چهره به تمامی کارکنان همزمان با انجام کار.
3-کنترل کارت سلامت کارکنان سلف سرویس ها.


سلف

تعداد افراد دارای کارت تندرستی

سایت مرکزی

35

کشاورزی

12

 

 

 

 

 

 

 

انبار های مواد غذایی :
1-کنترل انبار برنج،سردخانه زیرصفر،سرد خانه بالای صفر،انبار روغن،انبار غلات و خواروبار.
2- انجام نمونه برداری مواد غذایی و ارائه به معاونت دارو وغذا وثبت نتایج.
3-کنترل درجه حرارت سردخانه های موجود در سایت مرکزی با ترمومتر لیزری.     سردخانه بالای صفر درجه  سلف سرویس مرکزی


سرد خانه زیر صفرانبارمواد غذایی


خوابگاههای دانشجویی کمالوند و کشاورزی :


 

 

1-بازدید از خوابگاه ها و مشاهده نواقص و ارائه گزارش به شکل ماهانه وپیگیری تا مرحله رفع نقص


  جدول تعداد بازدید های به عمل آمده


نام خوابگاه/ماه

 

مهر

 

آبان

 

آذر

 

دی

 

 

بهمن

 

 

اسفند

زینب (س)

1

1

1

1

0

1

خدیجه (س)

1

1

1

0

0

1

ولیعصر(عج)1،2

1

1

1

0

0

1

ولیعصر(عج)3

1

1

1

0

0

1

فاطمیه(س)

1

1

1

1

0

1

جمع

5

5

5

2

0

5

 


2- نظارت بر بهداشت خوابگاههای خودگردان ازجمله خوابگاه شهر کوهدشت و رفع مشکلات بهداشتی با همکاری معاونت محترم دانشجویی و ارائه گزارش به مرکز بهداشت و سلامت وزارتخانه علوم در مهر ماه 1393. 

فاضلاب :
بازدید از سرویسهای بهداشتی کلیه واحد ها وارائه گزارش به صورت هفتگی .
بازدید از سپتیک تانکها و گزارش وضعیت موجود.


بوفه:
بازدید بهداشتی از فضای بوفه واقع در سایت مرکزی کمالوند،کشاورزی و ارائه تذکرات لازم درخصوص رعایت موازین ماده 13 مربوط به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و تهیه گزارش وارائه به مسئولین محترم به صورت هفتگی .نانوایی :
بازدید ماهیانه از نانوایی سایت مرکزی وآموزش چهره به چهره و تهیه گزارش وارائه به مسئولین .
مبارزه با ناقلین.
1-خرید سموم مناسب جهت مبارزه با حشرات وجوندگان و انجام عملیات سمپاشی درخوابگاههای دانشجویی در ایام بین ترم سال 1393.
 

 


سم پاشی خوابگاه فاطمیه


نظارت بر محیط دانشگاه و دفع مناسب زباله:
1-    نظارت بر ایستگاههای موقت زباله و ارائه گزارش به مسئولین.
2-    کمپوست نمودن زباله دانشگاه به شکل یک طرح پژوهشی و با همکاری ریاست محترم دانشگاه و دانشجویان دکترای اکولوژی.(دردست اقدام)


اتلاف سگهای ولگرد:
ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان بخش بهداشت محیط و ارائه درخواست اتلاف سگهای ولگرد در محوطه دانشگاه.


تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد