صندوق رفاه دانشجويان به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعد و كم بضاعت كشور و جهت تامين بخشي از هزينه هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هر ساله برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصيص يافته ، تسهيلاتي را بصورت وام تحصيلي، ضروري، وديعه مسكن ، وام تغذيه ، بيمه خدمات درماني ، ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه ،  وام ضروري به دانشجويان مبتكر ، قهرمان ورزشي و وام حج عمره به دانشجويان نوبت اول  و وام شهريه و حج عمره به دانشجويان نوبت دوم ارائه مي نمايد . لازم است متقاضيان هرگونه وام به صندوق رفاه واقع در سایت دانشکده فنی ومهندسی طبقه زیر زمین  مراجعه  و درخواست وام نمايند.

بهرمندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نسبت به بازپرداخت بدهي خود به صندوق برابر ضوابط تعيين شده اقدام خواهد نمود . ( لازم به ذكر مي باشد دانشجويان تا 9 ماه بعد از پايان تحصيلات براي تقسيط بدهي خود اقدام نمايند در غير اينصورت مي بايست كل بدهي خود را به صورت يك جا واريز نمايند)  از آن جائي كه اصلي ترين بخش بودجه صندوق از بازپرداخت به موقع بدهي دانش آموختگان تامين مي شود و رعايت قوانين و مقررات موجود توسط عزيزان دانشجو باعث مي شود تا دانشجويان ديگر نيز بتوانند از تهسيلات رفاهي بهرمند شوند ، لذا ضروري است دانشجويان به هنگام قطع يا فراغت از تحصيل آخرين نشاني پستي خود و ضامن را به امور دانشجويي محل تحصيل اعلام نمايند .

انواع تسهیلاتی که دانشجویان میتوانند از آنها بهرمند گردند:

1-وام تحصیلی  2- وام مسکن 3- وام ضروری 4- وام ضروری متون تخصصی ( فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی) 4-وام ضروری مبتکر 5- وام ضروری قهرمان ورزشی 6 - وام ودیعه مسکن 7- وام تغذیه 8- وام حج 9- وام ازدواج -10 وام عتبات عالیات 11- وام کمک هزینه موارد خاص 12- وام تغذیه (فقط دانشجویان روزانه) 13- وام شهریه (فقط دانشجویان شهریه پرداز)

شرايط عمومي براي دريافت تسهيلات دانشجويي

1. اولويت نياز مالي.
2. اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
3. صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي
4. عدم استفاده از وام يا بورس تحصيلي
5. عدم اشتغال به كار در زمان دريافت وام دانشجويي
  ( به استثناي كار دانشجوئي)
6. سپردن
سند تعهد با ضامن معتبر(کارمند رسمی یا پیمانی ویا بازنشسته با تعهد کسر حقوق)

7. ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي ( دانشجوي تمام وقت)

8. مشروط نبودن در دو نيمسال قبل ( براي دانشجويان نوبت دوم مشروط بودن ملاك نيست)
تذكر: دانشجو موظف است فرمهاي درخواست وام را با اطلاعات صحيح تكميل نمايد . چنانچه خلاف آن ثابت شود دانشجو ميبايست كليه وامهاي دريافتي را بلافاصله و به طور يكجا بر اساس مقررات پرداخت نمايد .


مدت مجاز استفاده از تسهيلات رفاهي ( كليه وامها ـ خوابگاه)

 

دوره‌ تحصيلي

مدت

كارداني

حداكثر 2 سال ( 4 نيمسال تحصيلي )

كارشناسي ناپيوسته

حداكثر 2 سال ( 4 نيمسال تحصيلي )

كارشناسي

حداكثر 4 سال ( 8 نيمسال تحصيلي )

كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 2 سال ( 4 نيمسال تحصيلي )

كارشناسي ارشد پيوسته

حداكثر 6 سال ( 12 نيمسال تحصيلي )

دكتراي عمومي

حداكثر 6 سال ( 12 نيمسال تحصيلي )

دكتراي تخصصي

حداكثر 4 سال ( 8 نيمسال تحصيلي )

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت استفاده دانشجويان از انواع تسهيلات دانشجويي

1-   سند تعهد ( فايل شماره 1 ) شرايط ضامن (فايل شماره 2)

2-   برگه پذيرش از آموزش 

3-   كپي شناسنامه وام گیرنده

4-   كپي كارت ملي ضامن و وام گيرنده پشت و رو

5-   كپي حكم كارگزيني ضامن  و گواهي كسر از حقوق ضامن براي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

6-   تكميل فرم مربوطه-  دانشجويان نوبت اول (فايل شماره 3) دانشجويان نوبت دوم (فايل شماره 4)

وام تحصيلي 

وام تحصيلي به دانشجويان نوبت اول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پرداخت مي گردد . اين وام بر اساس شرايط تعيين شده محاسبه و در هر نيمسال تحصيلي بصورت يكجا پرداخت مي گردد. دانشجويان بعد از تحويل مدارك مورد نياز دريافت وام و پس از افتتاح حساب مستقل توسط دانشجويان (بانك تجارت شعبه دانشگاه رازي) اداره رفاه دانشجويي فهرست اسامي واجدين شرايط را تنظيم و در صورت وجود اعتبار وام تحصيلي به صندوق ارسال مي دارد و صندوق نيز در صورت عدم وجود اشكال در فهرستهاي ارسالي از سوي دانشگاه ، وام درخواستي را به حساب متقاضيان در بانك مربوطه واريز مي نمايد. 

دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، ازكارافتادگي همسريا متاركه، فرزندانشان را تحت تكفل دارند با ارائه اسناد ومدارك قانوني مي توانند از وام تحصيلي متاهلي  بهره­مند گردند.

   سايرشرايط پرداخت وام‌ تحصيلي

1.       به دانشجويان نيمسال اول بدون در نظر گرفتن معدل ، فقط وام تحصیلی بدون سند تعهد نامه محضری پرداخت مي‌گردد. 

2.       براي‌ دانشجويان‌‌ نيمسال‌ آخر تحصيل اخذ حداقل ، نصف واحدهاي لازم ( طبق مقررات آموزشي ) مورد نياز است .

3.       به دانشجويان‌ مشروطي‌ در دو  نيمسال قبل 50% وام تحصيلي پرداخت مي‌شود.

4.       به دانشجويان مشروطي در دو نيمسال متوالي هيچگونه وام تعلق نمي‌گيرد .

دانشجويان مي بايست بعد از تحويل مدارك مورد نياز به اداره رفاه دانشگاه  براي ثبت نام در دو هفته ابتداي هر ترم به اداره رفاه مراجعه نمايد. 

 وام مسکن

الف - وام مسکن به حداکثر 50 % دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههاي دانشجویی سکونت

نداشته باشند و اجارهنامه معتبر ارائه نمایند پرداخت میشود.

تبصره- تعداد دانشجویان بهرهمند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه 50 % کل دانشجویان هر دانشگاه کسر میشود

وام ازدواج

1. وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج مینمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط براي یک بار تعلق میگیرد.

تبصره: فارغ التحصیلانی که بلافاصله (حداکثر 3 ماه) در مقاطع بالاتر پذیرفته میشوند چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یکسال نگذشته باشد میتوانند از وام ازدواج صندوق بهرهمند گردند.

2.متقاضیان وام ازدواج میباید برگ درخواست مخصوص وام ازدواج را تکمیل نموده و به مسئول اموردانشجویی مرکز تحویل نماید. مرکز موظف است بعد از دریافت برگ مربوط، جدول امتیازبندي وام ازدواج را تکمیل و پس از تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یامقام مجاز از طرف ایشان در پرونده دانشجو نگهداري و اطلاعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید.

وام ضروري

در طول تحصيل براي برخي از رويدادها به دانشجويان فقط براي دوبار اين نوع وام پرداخت مي‌شود  اين نوع وام فقط به دانشجويان روزانه تعلق مي گيرد.

(اين نوع وام از نيمسال دوم به بعد به دانشجويان تعلق مي گيرد.)

مقدار وام ضروري دانشجويان حداكثر تا سقف 300 هزار تومان بر اساس امتياز 

مدارك مورد نياز وام ضروري

الف: تكميل فرم مربوطه

ب: فتوكپي شناسنامه، كارت ملي و كارت دانشجويي

پ: مداركي دال بر ضرورت دريافت وام ضروري

و: نامه ايثارگري

      مكان ثبت نام: امور دانشجويي اداره رفاه دانشجويي

      زمان : سه ماه ابتدايي هر ترم  (به هر دانشجو در طول تحصيل فقط دوبار اين نوع وام تعلق مي گيرد)

  وام وديعه مسكن

اين نوع وام به دانشجويان روزانه ، متاهل و فاقد خوابگاه  تعلق مي گيرد. مبلغ اين نوع وام براي دانشجويان كارشناسي مبلغ 3 ميليون تومان و براي دانشجويان تحصيلات تكميلي مبلغ 5/4 ميليون تومان مي باشد.

شرايط دريافت وام وديعه مسكن

-     متأهل بودن

-     ارائه اجاره نامه رسمي

-     عدم سكونت در خوابگاه

-     وديعه مسكن فقط به يكي از زوجين دانشجو تعلق مي‌گيرد.

-     حداكثر مبلغ وديعه مسكن مطابق با مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره‌نامه  و براساس اعتبار موجود مي‌باشد.

-     در هر مقطع تحصيل فقط يك بار به دانشجويان دوره روزانه پرداخت مي شود

-     دانشجويان ممتاز از حداكثر وديعه مسكن بهره‌مند مي‌گردند.

مدارك مورد نيازجهت وام وديعه مسكن :

1-     اصل اجاره نامه دارای کد رهگیری به همراه كپي آن

2-     صفحات 2،3،4،5 عقدنامه به همراه اصل عقدنامه

3-     كپي صفحات اول و دوم  شناسنامه زوجين

4-     كپي كار دانشجويي

5-     كپي كارت ملي دانشجو و همسر

6-      برگه تسويه حساب خوابگاه (درصورت دريافت وام دانشجو نمي تواند از خوابگاه استفاده نمايد)

7- تكميل فرم مربوط

 توجه:

وديعه مسكن حداكثر 3 ماه پس از پايان تحصيل در همان مقطع و به صورت يكجا مي بايست توسط دانشجو بازپرداخت شود .اين شرايط  شامل شهدا ، جانبازان ، فوت شدگان و ازكارافتادگان نيز مي شود.

وام یا کمک هزینه مواد خاص

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماریهاي خاص و پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص

رئیس صندوق رفاه و تأیید وي باشد حداکثر تا سقف 000/000/20 ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت میباشد.

وام شهريه دانشجويان نوبت دوم ( شبانه )

براي دريافت اين نوع وام دانشجو مي بايست قبلاً مدارك مورد نياز (سند تعهد و ...) را تحويل اداره رفاه دانشجويي داده باشد.

و در دو هفته ابتدايي هر ترم در امور دانشجويي دانشكده مربوط ثبت نام نماييد. 

 تذكر : وام شهريه دانشجويان به حسابي كه مركز آموزش عالي اعلام مي نمايد براي تأمين بخشي از شهريه آنها واريز  مي‌گردد.

بازپرداخت :

دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل تا مدت 9 ماه فرصت دارند به اداره رفاه دانشجويي جهت تقسيط بدهي خود مراجعه نمايند در غير اينصورت بايد بدهي خود را به صورت يكجا واريز نمايند.

مدارك مورد نياز براي تسويه حساب يا صدور دفترچه اقساط کلیه وامهای دانشجویی

1- برگ اعلام وضعيت از آموزش دانشکده

2- تسويه حساب خوابگاه

3-پرداخت 10 درصد از بدهی وام

پرداخت بدهي به صورت يكجا

 افراد در شرايط زير مي‌بايست بدهي خود را به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايند :   

1ـ استفاده كنندگان از وديعه مسكن.

2ـ دانش آموختگان قبل از ارديبهشت 76.

3ـ دانشجوياني كه از تحصيل انصراف مي دهند.

4ـ دانشجوياني كه از ادامه تحصيل محروم شده اند (اخراجي).

5ـ دانشجويان انصرافي و اخراجي كه با راي كميسيون موارد خاص به دوره شبانه منتقل مي‌شوند.( تذكر 1)

6ـ كساني كه بخواهند به صورت آزاد در خارج از كشور ادامه تحصيل دهند.

7ـ كساني كه بخواهند در مراكزآموزش عالي وابسته به سازمان هاي دولتي ادامه تحصيل دهند.

8ـ دارندگان دفترچه اقساط كه بيش از 3 بار متوالي در پرداخت اقساط بدهي تاخير نمايند.

9ـ متقاضيان ادامه تحصيل در دوره هاي معادل و يا پايين تر از مقطع تحصيلي كه گذرانده اند.

10ـ كساني كه بخواهند پس از ترك تحصيل (انصراف، اخراج) در آزمونهاي ورودي دانشگاهها شركت نمايند.

11ـ دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور كه از مزاياي كمك هزينه دانشجويان خارج
 بهره مند بوده اند. (بر اساس معادل ريالي نرخ رسمي ارز )

12ـ دانشجوياني كه بدهي ديركرد تخليه خوابگاه دارند.

13ـ دانشجويان انتقالي به موسسات آموزش عالي غير وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

14ـ دانشجويان انتقالي به دانشگاه پيام نور ، دوره‌ شبانه و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي . 

15ـ دانش‌آموختگاني كه قصد دريافت اصل مدرك و ريز نمرات تحصيلي را دارند.

             16 ـ دانشجويان مبتكر كه طرح خود را به صورت كامل اجرا نكرده باشند .

تذكر1 : اين قبيل دانشجويان در صورت ارائه گواهي عدم توان مالي از طرف دانشگاه با پرداخت نقدي 10 % كل بدهي ، مابقي بدهي خود را به صورت اقساط بعد از پايان تحصيل پرداخت خواهند كرد .

شروع اقساط:

سر رسيد اقساط 9 ماه بعد از فارغ التحصيلي آغاز مي شود

 (1)  مدت زمان خدمت نظام وظيفه براي مشمولين به اين مدت اضافه مي‌شود.

(2) دانش آموختگان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي نيز مي توانند از اين شرايط بهره مند شوند .

معاف از پرداخت بدهي

( به استثناي وديعه مسكن و هزينه ديركرد تخليه خوابگاه )

افراد در شرايط زير از پرداخت بدهي دوران تحصيل به صندوق رفاه دانشجويان معاف مي‌باشند :

 

1ـ شهدا                                               با تاييد بنياد شهيد

2ـ فوت شدگان                                      با تاييد سازمان ثبت احوال  

3ـ ازكارافتادگان                                     با تاييد سازمان بهزيستي

5ـ روشندلان، ناتوانان و كم‌توانان جسمي        با حداقل معدل 16 از پرداخت 30% كل بدهي

 

جهت دریافت راهنمای پرداخت اینترنتی بدهی خوابگاه و اقساط وام فایل زیر را دانلود نمائید. 

 

 

   دانلود : راهنمای_پرداخت.pdf           حجم فایل 100 KB

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد