شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

·        نظارت مستمر بر اقدامات واحدهاي امور دانشجويي، هماهنگي بين فعاليت هاي آنها، تقسيم كار، تفهيم و تبيين برنامه ها و حصول اطمينان بر حسن اجراي كارهاي محوله در واحدهاي تابعه.

·        اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكيل جلسه گفت و شنود رييس دانشگاه با دانشجويان.

·        هماهنگي با اداره رفاه كاركنان جهت ارائه خدمات مشترك دانشجويي و كارمندي از قبيل شركت تعاوني مصرف و ... .

·        تهيه، تأمين،  نظارت و كنترل بر کلیه مسائل رفاهي دانشجويان.

·        برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاه ها و دانشكده ها.

·        پيش بيني بودجه مورد نياز واحدهاي مديريت دانشجويي.

·        پيگيري در جذب سرمايه هاي يارانه اي دانشجويان از طريق معاونت و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

·        سرپرستي و هماهنگي امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حيث بهداشتي بودن مواد خوراكي و پخت آن وهم چنين نظارت بر بهداشتي بودن محيط كار و آشپزخانه ها.

·          ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.

·        برآورد هزينه هاي مورد نياز مواد غذايي و تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس وارائه آن به واحدهاي ذيربط.

·        انجام امور مربوط به بوفه دانشجويان و خريد مواد غذايي و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري دخل و خرج اداره تغذيه.

·        پخت مواد غذايي سالم براساس برنامه غذايي و ارسال آن در سطح خوابگاه ها و توزيع آن در سلف دانشجويي.

·        پيگيري در اخذ منابع و معيارهاي مالي به منظور تأمين وام مناسب براي دانشجويان.

·        انجام امور مربوط به بيمه درماني و حوادث دانشجويان.

·        انجام امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل.

·        ايجاد سيستم نگهباني دقيق جهت برقراري نظم در خوابگاه ها و ساير وسايل ايمني و امنيتي با همكاري حراست دانشگاه.

·        نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها.

·        نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.

·        بررسي و برآورد خدمات تأسيساتي و تعميراتي خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه.

·        تهيه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجويان.

·        تهيه گزارش هاي لازم در مورد هزينه سكونت دانشجويان و انعكاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجويان كشور.

·        تأمين فضاهاي خوابگاهي غيردولتي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و تجهيز آنها به ملزومات خوابگاهي.

·          تهيه و تأمين رايانه هاي خوابگاه ها و سرويس و نگهداري آن.

·        ارتباط با مؤسسات و صندوق هاي قرض الحسنه براي تأمين وام دانشجويان.

·        انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه.

 

 

 

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد