گزارش عملكرد مركز مشاوره دانشجويي در سال 1395

1-برگزاري کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 13/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 35 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: دكتر قدمپور


2-برگزاري کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 15/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 60
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي دخترانه حضرت خديجه(س)
نام مدرس: خانم حق پرست


3-برگزاري نمايشگاه مشاوره و بهداشت روان در تاريخ ارديبهشت ماه سال 1395 در محل سالن دانشكده علوم پايه


4-نصب بنر تاريخ و مكان و همچنين  نام  مدرسان برگزاري كارگاههاي آموزشي در ارديبهشت ماه سال 1395 در سايت مركزي دانشگاه


5-برگزاری کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد

تاریخ برگزاری: 19/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 35 نفر
مکان برگزاری: ساختمان 18 كلاسه
نام مدرس: آقای دكتر ويسكرمي


4-برگزاري کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد،تاریخ برگزاری: 26/2/1395
تعداد شرکت کنندگان:  73نفر
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي وليعصر(عج)
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند


5برگزاري کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 30/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 80 نفر
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي ولي عصر (عج)
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند


6-برگزاري کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر

کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر
تاریخ برگزاری: 22/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 58
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي فاطميه (س)، نام مدرس: خانم  مير دريكوند


7-برگزاري کارگاه آموزشی سازگاري با زندگي دانشجويي

کارگاه آموزشی سازگاري با زندگي دانشجويي
تاریخ برگزاری: 20/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 49
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي فاطميه (س)
نام مدرس: خانم مير دريكوند


8-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد
کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 30/8/1395
تعداد شرکت کنندگان: 66 نفر
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي وليعصر (عج)
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند


9-تجهيز و راه اندازي كلاس برگزاري كارگاههاي آموزشي مركز مشاوره دانشجويي


10-برگزاري كارگاه آموزشي تربيت كادر متخصص
کارگاه آموزشی تربيت كادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 7 و 8 مهرماه 1395
تعداد شرکت کنندگان: 70
مکان برگزاری: سالن جلسات ساختمان مركزي
نام مدرسان: آقايان دكتر مير دريكوند، دكتر قدمپور


11-انجام طرح پايش سلامت رواني دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 1396-1395
12-برگزاري کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 21/2/1395
تعداد شرکت کنندگان: 35 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر مسعود صادقي


13-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از آسيب هاي فضاي مجازي
کارگاه آموزشی پشگيري از آسيب هاي فضاي مجازي
تاریخ برگزاری: 13/8/1395
تعداد شرکت کنندگان: 80
مکان برگزاری: مجتع خوابگاهي پسرانه وليعصر (عج)
نام مدرس: جناب سرهنگ خدايي


14-برگزاري کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 12/8/1395
تعداد شرکت کنندگان: 70 نفر
مکان برگزاری: خوابگاه دخترانه حضرت زينب(س)
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند


15-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از ايدز
کارگاه آموزشی پيشگيري از ايدز
تاریخ برگزاری: 23/9/1395
تعداد شرکت کنندگان: 15
مکان برگزاری: سالن برگزاري كارگاههاي آموزشي مركز مشاوره دانشجويي
نام مدرس: محمدحسين حقي زاده


16-كارگاه آموزشي شرح وظايف همياران مشاوره


17-توزيع پوستر هاي دريافتي از دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و توزيع در بين دانشجويان دانشگاه لرستان


18-توزيع كتابچه ها و پيام هاي مشاوره دريافتي از دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، در بين دانشجويان دانشگاه لرستان


19-سخنراني آقاي محمدحسين حقي زاده سرپرست مركز مشاوره دانشجويي در جمع سرپرستان خوابگاه هاي دانشجويي در تاريخ 18/11/1395 در سالن شماره 3  ساختمان مركزي.


20-حضور جناب آقاي كامران بهرامي فر رئيس اداره فرهنگي – پيشگيري در مناطق شهري و روستايي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور   و تشكيل جلسه در دفتر معاونت دانشجويي دانشگاه لرستان . در اين جلسه آقاي محمدحسين حقي زاده سرپرست مركز مشاوره دانشجويي گزارش عملكرد مركز مشاوره دانشجويي را در ارتباط با اقدامات انجام گرفته در حوزه پيشگيري اوليه از اعتياد را خدمت ايشان و هيأت  همراه ارائه نمودند.


21-برگزاري كارگاه توجيهي همياران مشاور در مركز مشاوره
کارگاه آموزشی همياران مشاور
تاریخ برگزاری: 23/9/95
تعداد شرکت کنندگان: 15
مکان برگزاری: سالن برگزاري كارگاههاي آموزشي مركز مشاوره دانشجويي
نام مدرس: محمدحسين حقي زاده


22-برگزاري كارگاه مهارت هاي خود آگاهي
23-کارگاه آموزشی پيشگيري از اعتياد
تاریخ برگزاری: 9/12/1395
تعداد شرکت کنندگان: 70 نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه پسرانه ولي عصر(عج )
نام مدرس: دكتر محمد سياهپوش از كاركنان بهزيستي استان


24-برگزاري كارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد
كارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد
مكان: خوابگاه دخترانه حضرت زينب كمالوند
تعداد شركت كننده: 34 نفر
تاريخ برگزاري: 10/12/95
مدرس : دكتر محمد سياهپوش از كاركنان بهزيستي استان


25-برگزاري كارگاه  آموزشي كنترل خشم
كارگاه آموزشي كنترل خشم
مكان : خوابگاه دخترانه فاطميه دانشكده كشاورزي 11/12/95
تعداد شركت كننده:  30 نفر
مدرس: جناب آقاي دكتر محمد سياهپوش از كاركنان بهزيستي استان


26-برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي
كارگاه آموزشي:  مهاررت هاي زندگي
مكان برگزاري دانشكده ادبيات  15/12/95
تعداد شركت كننده:  27 نفر
مدرس: دكتر مسعود صادقي عضوهيئت علمي گروه روان شناسي


27-برگزاري كارگاه آموزشي  پيشگيري اوليه از اعتياد
كارگاه پيشگيري اوليه از اعتياد   ( فيزيولو‍‍‍ ‍ژي اعتياد)
مكان:  دانشكده اقتصاد
تاريخ برگزاي:  16/12/95
تعداد شركت كننده: 20 نفر
مدرس: آقاي  دكتر ويسكرمي عضو هيات علمي گروه روان شناسي


28-برگزاري كارگاه آموزشي  پيشگيري اوليه از اعتياد

كارگاه  آموزشي پيشگيري از اعتياد
مكان:  خوابگاه خواهران  حضرت زينب كمالوند
تعداد شركت كننده:  35 نفر
تاريخ برگزاري : 16/12/95
مدرس:  خانم دكتر حسيني


29-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد

كارگاه اموزشي:  پيشگيري اوليه از اعتياد
تاريخ برگزاري: 17/12/95
تعدادشركت كننده 20 نفر
مكان برگزاري دانشكده اقتصاد
مدرس دكتر مير دريكوند عضو هيئت علمي گروه روان شناسي


30-برگزاري كارگاه آموزشي  آموزش پيش از ازدواج
كاركاه آموزشي: پيش از ازدواج
مكان برگزاري  دانشكده ادبيات
تعداد شركت كننده: 20 نفر
تاريخ برگزاري: 17/12/95
مدرس دكتر محمد عباسي : عضو هيئت علمي گروه روان شناسي


31-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد
كارگاه آموزشي  پيشگيري اوليه از اعتياد
مكان برگزاري : دانشكده ادبيات
تعداد شركت كننده: 20 نفر
تاريخ برگزاري: 17/12/95
مدرس:  دكتر مير دريكوند عضو هيئت علمي گروه روان شناسي


32-برگزاري جلسه هفتگي سرپرست مركز مشاوره  با همياران مشاور


33-برگزاري جلسه هفتگي سرپرست مركز مشاوره  با همياران مشاوردر روزهاي يكشنبه هر هفته


34-برگزاري مراسم روز جهاني بهداشت روان
تاريخ برگزاري :2/2/96
مكان برگزاري :محوطه دانشگاه (ساختمان مركزي )
نام مدرس : آقاي دكتر عباسي (عضو هیات علمی گروه روان روانشناسی دانشگاه لرستان)


35-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از افسردگي
نام كارگاه :پيشگيري از افسردگي
تاريخ برگزاري :2/2/96
تعداد شركت كنندگان :30 نفر
مكان برگزاري :محوطه دانشگاه (ساختمان مركزي )
نام مدرس : آقاي دكتر عباسي عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان


36-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد
نام كارگاه : آموزش پيشگيري اوليه از اعتياد
تاريخ برگزاري :3/2/96
تعداد شركت كنندگان :40 نفر
مكان برگزاري :سالن آمفي تئاتر
نام مدرس :آقاي دكتر ويسكرمي عضو هيئت علمي گروه روانشناسي


37-نصب پوستر ها و پيامهاي مشاور در تابلو اعلانات


38-نصب پوستر ها و پيامهاي مشاور درتابلو اعلانات مركز مشاوره در دانشكده هاي مختلف


39-برگزاري كارگاه آموزشي راهبردهاي مؤثردر مطالعه و يادگيري
نام كارگاه :راهبردهاي مؤثردرمطالعه و ياد گيري
تاريخ برگزاري :6/2/96
تعداد شركت كنندگان :36 نفر
مكان برگزاري :خوابگاه خديجه (س)
نام مدرس :سركار خانم فتحي (مشاور حق التدریس)


40-برگزاري كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي
نام كارگاه :مهارتهاي زندگي
تاريخ برگزاري :9/2/96
تعداد شركت كنندگان :39 نفر
مكان برگزاري : مجتمع خوابگاه دخترانه فاطميه (س)
نام مدرس :سركار خا نم مير دريكوند(مشاور حق التدریس)


41-برگزاري كارگاه آموزشي پيش از ازدواج
نام كارگاه :آموزش پيش از ازدواج
تاريخ برگزاري : 11/2/96
تعداد شركت كنندگان : 38 نفر
مكان برگزاري :مركز مشاوره
نام مدرس : آقاي حقي زاده


45-برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد
نام كارگاه :آموزش پيشگيري اوليه از اعتياد
تاريخ برگزاري :11/2/96
تعداد شركت كنندگان :38 نفر
مكان برگزاري :مركز مشاوره
نام مدرس :آقاي دكتر صادقي عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه لرستان


46-مشاوره در فضاي آزاد
تاريخ برگزاري : 18/2/96
مكان برگزاري :محوطه دانشگاه
نام مدرس :آقاي دكتر ويسكرمي عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان


47-برگزاري گراميد اشت روز جهاني سلامت روان


48-برگزاري گراميد اشت روز جهاني روانشناس و مشاور


49-مشاوره در فضاي آزاد
تاريخ برگزاري : 18/2/96
تعداد شركت:32 نفر
مكان برگزاري : محوطه ساختمان فني
نام مدرس : آقاي كوشكي


50-برگزاري جلسه معاون دانشجويي با مركز مشاوره

جلسه معاون دانشجويي با سرپرست وكارشناسان مركز مشاوره و همياران مشاور
تاريخ برگزاري: 19/2/1396


51-برگزاري كارگاه آموزشي  پيشگيري اوليه از اعتياد
نام كارگاه : پيشگيري اوليه از اعتياد
تاريخ برگزاري : 20/2/96
تعداد شركت كنندگان : 73
مكان برگزاري :خوابگاه دخترانه زينب (س)
نام مدرس :دكتر حسين پورعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی


52-نصب باكس  در دانشكده ها و خوابگاهها


53-راه اندازي ايستگاه سلامت روان دردانشكده ها جهت استفاده مطلوبتر  دانشجويان از مجلا ت و پمفلت و همچنين پيام هاي مشاور.


54-برگزاري كارگاه آموزشي رويكردهاي نوين دركاهش آسيب هاي اجتماعي

نام كارگاه : رويكردهاي نوين در كاهش آسيب هاي اجتماعي
تاريخ برگزاري :1/3/96
تعداد شركت كنندگان : 205 نفر
مكان برگزاري :سالن آمفي تئاتر دانشكده اقتصاد
نام مدرس :جناب آقاي دکتر حسین فكر آزادعضو هیأت علمی دانشگاه بهزیستی وروانبخشی

 

55-سخنراني جناب آقاي دكترحجت اله يونسي معاون دانشجويي در كارگاه آموزشي رويكرد هاي نوين در كاهش آسيب هاي اجتماعي. ايشان در اين جلسه به نقش و جايگاه مشاوره درجهت تأمين ارتقاء بهداشت رواني دانشجويان پرداختند، سپس خلاصه اي از فعاليت هاي مركز مشاوره دانشجويي در حوضه هاي مختلف را ارائه نمودند.


56-سخنراني آقاي آقا ميرزايي دبير محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان لرستان دركارگاه آموزشي رويكردهاي نوين در كاهش آسيب هاي اجتماعي


55-سخنراني جناب آقاي دكتر فكر آزاد  عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی وروانبخشی تهران در دانشگاه لرستان دركارگاه آموزشي رويكردهاي نوين در كاهش آسيب هاي اجتماعي.


56-اهم اقدامات انجام گرفته ديگر در مركز مشاوره دانشجويي:
-    انجام طرح پژوهشي سيماي زندگي دانشجويان دانشگاه لرستان. در ارديبهشت ماه سال 1395.
-    تشكيل شوراي برنامه ريزي مركز مشاوره دانشجويي.
-    شركت سرپرست مركز مشاوره دانشجويي در كميته فرهنگي پيشگيري مواد مخدر ( ماهي يكبار)
-    تشكيل كانون همياران مشاوره و سلامت در مركز مشاوره دانشجويي.
-    نصب بنر برنامه هفتگي مشاوران مركز ، در سطح دانشكده هاي دانشگاه لرستان و دانشكده كشاورزي.
-    عقد قرارداد با مشاوران مدعو مركز .
-    -نامه نگاري جهت مشاوره تحصيلي براي تمامي دانشجويان مشروطي.
-    برگزاري  كارگاههاي آموزشي  (و پيشگيري اوليه از اعتياد وپيش از ازدواج  )  در سطح خوابگاههاي دانشجويي واستفاده از اساتيدمجرب گروه
-    اجراي كارنامه سلامت روان دانشجويان جديد الورود 1400 نفر
-    توزيع بروشورهاي رسيده از سازمان امور دانشجويان  در بين دانشجويان دانشگاه
-    اجراي طرح تربيت كادر متخصص پيشگيري از اعتياد   بيش از 70 نفر در شهريور ماه 95

 

 

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد