1-    اسکان تعداد 403 نفر دانشجوی کارشناسی دختر
2-    اسکان تعداد 118 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد دختر
3-    اسکان تعداد 33نفر دانشجوی دکترا تخصصی دختر
4-    اسکان تعداد 280نفر دانشجوی کارشناسی پسر
5-    اسکان تعداد 13 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد پسر
6-    اسکان تعداد 7نفر دانشجی دکترا تخصصی پسر
7-    دریافت مبلغ 3/579/124/524ریال بابت اجاره بها (بیش از 90درصد کل )


تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد