بسمه تعالی


اقدامات انجام گرفته توسط اداره رفاه و خدمات دانشجویی


 1- پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه به تعداد 1657 نفر به مبلغ 8842437000 ریال.و با وجه به اینکه اعتبار تخصیصی از صندوق 7642437000 ریال بود این اداره توانسته علاوه بر اعتبار تخصیصی مبلغ 1200000000 ریال دیگر نیز جذب نماید.


3-پرداخت وام مسکن و ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه ساکن در خوابگاهای خودگردان و منازل استیجاری به تعداد 480 نفربه مبلغ 7464750000 ریال .


2-    پرداخت وام ضروری، خرید کتب تخصصی دکتری ، و وام عتبات  به تعداد 1033 نفر از دانشجویان روزانه به مبلغ 6320800000ریال.


3-    پرداخت وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم به تعداد 105 نفر به مبلغ 597842000 ریال.


4-    پرداخت وام تغذیه به دانشجویان روزانه به تعداد 265 نفرو به مبلغ 509523900 ریال.


5-    پرداخت وام ازدواج به دانشجویان روزانه به تعداد 64 نفر و به مبلغ 1280000000 ریال.


6-    پرداخت وام ویژه به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته  مربوط به سه ماهه زمستان به تعداد 262 نفر و به مبلغ 5109000000 ریال.


7-    پرداخت وام موارد خاص به تعداد 1 نفر و به مبلغ 15000000 ریال .


8-    پرداخت وام استعداد درخشان به تعداد 2 نفر و به مبلغ 23500000 ریال.


9-    پرداخت وام ودیه مسکن به نخبگان به تعداد 6 نفر و به مبلغ 900000000 ریال.


10-    تسویه حساب دانشجویان از تاریخ 15/11/95 الی 15/3/96 انتقالی 28 نفر، پرداخت نقدی 198 نفر، انصراف از ادامه تحصیل 89 نفر- اخراجی 6 نفر،399 نفر فارغ التحصیلانی که دفترچه اقساط دریافت نموده اند، 89 نفر دانشجوی مهمان.


11-    عدم بضاعت جهت 10٪  پرداخت وام و صدور دفترچه دقسط 29 نفر .

12-    معرفی 6 نفر از دانشجویان حادثه دیده به شرکت بیمه ایران جهت دریافت غرامت ناشی از حادثه  و فوتتمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد