بهداشت آب :
 سایت مرکزی دانشگاه لرستان با مصرف سرانه متوسط آب شرب500 متر مکعب درروز ومصرف فضای سبز حدودا" 800 متر مکعب در روز در مجموع دارای 2 حلقه چاه می باشد که کل آب مصرفی شرب وفضای سبز ازطریق این2 حلقه چاه تامین می گردد.این مجموعه دارای دو مخزن می باشد که مخزن جدید با حجم  2500 متر مکعب ودوقلوجهت تامین آب شرب و مخزن قدیم با حجم 800 متر مکعب جهت تامین آب فضای سبز می باشد .
در سایت کشاورزی مخزن آب شرب 1000 متر مکعب و دو مخزن جانبی و یک مخزن  با ارتفاع 20 متر موجود می باشد.

نظارت بر آب شرب:
1-بازدید هفتگی از چاههای آب و تجهیزات کلریناتور با حضور یک نیروی تاسیساتی و رفع نواقص احتمالی .

 

2-نمونه برداری از آب شرب دانشگاه و انتقال آن به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب به صورت ماهانه .


-تعداد نمونه ها مطابق استاندارد وبراساس جمعیت زیر 5000 نفر یک نمونه در ماه تعیین گردید.
-
MPNدر تمامی آزمایشات منفی گزارش گردید.
3-تست کلر در محل چاه ها ،مخازن و شبکه آب.


 

4- نظارت بر شست وشوی مخازن آب شرب سایت مرکزی و کشاورزی  توسط نیروهای تاسیسات.


در سایت کشاورزی در تابستان 1394 مخزن کشاورزی به طور کامل تعمیر گردید و داخل آن با پوشش مخصوص مخازن پوشانده شد و مجرای تخلیه در کف تعبیه گردید.
سیستم کلریناتور مدل آلفا در اتاقک کلر جنب مخزن آب شرب در پاییز 94 نصب و راه اندازی گردید .
 5-نظارت بر سلف سرویسها
بازدید سلف سرویس کمالوند براساس آیین نامه ماده 13 به صورت روزانه و ارائه گزارش.   جدول تعداد بازدید های به عمل آمده از سلف سرویس کمالوند و کشاورزی.
فضای توزیع غذا در سلف سرویس مرکزی


2-آموزش چهره به چهره به تمامی کارکنان همزمان با انجام کار.
3-کنترل کارت سلامت کارکنان سلف سرویس ها.

 


انبار های مواد غذایی :
1-کنترل انبار برنج،سردخانه زیرصفر،سرد خانه بالای صفر،انبار روغن،انبار غلات و خواروبار.
2- انجام نمونه برداری مواد غذایی و ارائه به معاونت دارو وغذا وثبت نتایج.
3-کنترل درجه حرارت سردخانه های موجود در سایت مرکزی با ترمومتر لیزری.

 

    سردخانه بالای صفر درجه  سلف سرویس مرکزی

 


سرد خانه زیر صفر

 

انبارمواد غذاییخوابگاههای دانشجویی کمالوند و کشاورزی :

 

1-بازدید از خوابگاه ها و مشاهده نواقص و ارائه گزارش به شکل ماهانه وپیگیری تا مرحله رفع نقص


 جدول تعداد بازدید های به عمل آمده


2- نظارت بر بهداشت خوابگاههای خودگردان و رفع مشکلات بهداشتی با همکاری معاونت محترم دانشجویی.

فاضلاب :
بازدید از سرویسهای بهداشتی کلیه واحد ها وارائه گزارش به صورت هفتگی .
بازدید از سپتیک تانکها و گزارش وضعیت موجود.


بوفه:
بازدید بهداشتی از فضای بوفه واقع در سایت مرکزی کمالوند،کشاورزی و ارائه تذکرات لازم درخصوص رعایت موازین ماده 13 مربوط به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و تهیه گزارش وارائه به مسئولین محترم به صورت هفتگی .

نانوایی :
بازدید از نانوایی سایت مرکزی وآموزش چهره به چهره و تهیه گزارش وارائه به مسئولین .


مبارزه با ناقلین.
1-خرید سموم مناسب جهت مبارزه با حشرات وجوندگان و انجام عملیات سمپاشی درخوابگاههای دانشجویی در ایام تابستان 1394.
 
سم پاشی خوابگاه فاطمیه
نظارت بر محیط دانشگاه و دفع مناسب زباله:
1-    نظارت بر ایستگاههای موقت زباله و ارائه گزارش به مسئولین.
2-    کمپوست نمودن زباله دانشگاه به شکل یک طرح پژوهشی و با همکاری ریاست محترم دانشگاه و دانشجویان دکترای اکولوژی.(دردست اقدام)
اتلاف سگهای ولگرد:
ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان بخش بهداشت محیط و ارائه درخواست اتلاف سگهای ولگرد در محوطه دانشگاه.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد