گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی درنیمسال اول سال تحصیلی 95-94
1-برگزاری انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان
2- بررسی و تهیه لیست کاردانشجویی مورد نیاز جهت بخشهای مختلف دانشگاه.
3- برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان دانشگاه و اعضای شورای صنفی جهت بررسی و حل مسایل و مشکلات رفاهی دانشجویان.
4-همکاری  در نظارت بر کار خوابگاههای دانشجویی غیردولتی.
5- اجرای برنامه دانشجویان مهمان در خوابگاهها و واریز درآمدآن به حساب اختصاصی دانشگاه.
6- معرفی و انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394


تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد