شرح وظايف

-ثبت اطلاعات اوليه كليه دانشجويان روزانه و شبانه جديدالورود در سيستم جامع اتوماسيون صندوق رفاه جهت دريافت وام و خوابگاه.

-ثبت نام دانشجويان متقاضي وام (روزانه ـ شبانه) و دريافت فرم هاي تقاضا و مدارك لازم از دانشجويان و بررسي مدارك و ارسال اسامي دانشجويان واجد شرايط به صندوق رفاه و پيگيري جهت ارسال وام به حساب دانشجويان .

-ثبت اسناد و مدارك مربوط به دريافت وام و تسهيلات از جمله تعهد محضري، اجاره نامه و ... در سيستم جامع اتوماسيون صندوق رفاه.

-ارائه وام هاي دانشجويي شامل وامهاي تحصيلي، مسكن مجردي، ضروري، وديعه مسكن متاهلي، شهريه، تحصيلي ممتاز و نمونه، ضروري ممتاز و نمونه، شهريه ممتاز و نمونه، وام مسكن (دانشجويان ساكن پانسيون)، حج عمره، بيمه حوادث، بيمه خدمات درماني.

-دریافت تقاضای وام های دانشجویان از بنیاد علوی و ارسال به آن موسسه جهت پرداخت.

-بازپرداخت تسهيلات ارائه شده از طريق صدور فيش هاي نقدي جهت پرداخت بدهي و صدور دفترچه اقساط براي دانشجويان فارغ التحصيل .

-تشكيل پرونده بايگاني براي كليه دانشجويان جديدالورود.

-انجام امور تسويه حساب كليه دانشجويان اخراجي، انصرافي و فارغ التحصيل دانشگاه .

-ثبت وام هاي پرداخت شده در كارتكس هر دانشجو .

-ثبت تسويه حساب خوابگاه در پايان سال در كارتكس هر دانشجو.

-بررسي وضعيت بيمه دانشجويان كارشناسي جديدالورود و بيمه نمودن دانشجويان فاقد بيمه.

-معرفي دانشجويان حادثه ديده به بيمه ايران جهت دريافت خسارت و غرامت .

-ارتباط با شركت هاي بيمه جهت بيمه حوادث نمودن كليه دانشجويان دانشگاه .

-ارتباط با سازمان بيمه خدمات درماني جهت انعقاد قرارداد بيمه خدمات درماني دانشجويان دانشگاه و انجام امور مالي مربوطه

-اخذ دفترچه بيمه و توزيع بين دانشجويان.

-تامين و ارائه وسايل كمك آموزشي و خدماتي.

-حمايت و تقويت واحدهاي شوراي صنفي و همكاري و تعامل با آنها .

-كار دانشجويي.

-ثبت اطلاعات کار دانشجویی و ارسال به امور مالی جهت پرداخت.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد