1-اسکان تعداد 281نفر دانشجوی کارشناسی پسر
2-اسکان تعداد 5نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی پسر
3-اسکان تعداد155نفر دانشجوی کارشناسی دختر
4-اسکان تعداد 11نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی دختر
5-دریافت مبلغ2396997513ریال از کل اجاره بها خوابگاهها در نیمسال دوم (از 93/11/15تاکنون)
6-برگزاری مناسب هفته خوابگاهها در اردیبهشت ماه 94
7-بازدید های روزانه ، هفتگی از خوابگاهها و رسیدگی به مشکلات در اسرع وقت
8-برگزاری جلسات دانشجویی در محیط خوابگاهها پیرامون نقاط ضعف و قوت خوابگاهها
11-تعمیر و تجهیز میزها و صندلیهای سالن مطالعه خوابگاهها
12-خریداری و نصب پرده جهت اتاقهای خوابگاه ولیعصر (عج) شماره 3
13-تعمیر و تجهیز سیستمهای سرمایشی (کولر آبی) در کلیه خوابگاهها
14-اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان ساکن خوابگاههای سایت مرکزی هنگامیکه از خوابگاهها به مقصد مشخص خروج میکنند در اسرع وقت .


تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد